Algemene voorwaarden

Definities:
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: Het Gereedschap
Koper: ieder (rechts)persoon of diens vertegenwoordiger, die met met verkoper, een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

Toepasselijkheid:
2. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen,werkzaamheden,reparaties en leveringen. De eventuele Algemene voorwaarden van de koper zijn daarmee uitdrukkelijk uitgesloten.

Aanbiedingen en prijzen:
3.1 Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen,lonen,valuta-wisselkoersen,en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijzigingen van een of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd onze prijzen daarbij aan te passen-met dien verstande- dat als de prijsaanpassing binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst 10% of meer bedraagt- aan afnemer het recht toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de overeenkomst te ontbinden.

Levering en leveringstermijnen:
4.1 Levering vindt plaats op het moment waarop de goederen worden aangeboden op de afgesproken en/of gebruikelijke plaats en tijd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats \’af verkoper\’.
4.2 Levering voor bestelling boven € 125 netto geschied voor rekening van verkoper. In dat geval zal verzending plaats hebben op een door Verkoper gekozen vervoerswijze. Deze service geldt alleen voor Nederland en per bestelling geldt maximaal één afleveradres. Rembourszendingen zijn altijd voor rekening van de koper.
4.3 Alle overige leveringen of transporten, waaronder retourzendingen, komen volledig voor risico en rekening van de koper.

Overmacht:
5.1 Omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen. Onder omstandigheid wordt onder andere verstaan: stakingen, natuurrampen, niet voorziene stagnatie en overheidsmaatregelen. Tijdens overmacht worden onze levering-en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds volgens de overeenkomst is geleverd, wordt dan pro rato afgerekend zonder dat partijen overigens elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Aansprakelijkheid:
6.1 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid rechtstreeks uit de wet voortvloeit.
6.2 Verkoper is geen producent; voor een eventuele claim op basis van product-aansprakelijkheid verwijzen wij u direct door naar de producent.
6.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit producten waarvan de koper de inhoud en/of originele verpakking vervangt, wijzigt of beschadigd.
6.4 In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen beperkt de verplichting tot schadevergoeding zich tot maximaal het geld belang dat rechtstreeks uit het contract blijkt.

Betaling:
7.1 Betaling door koper dient zonder enige korting, schuldvergelijking,compensatie, verrekening, opschorting, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook vooraf te geschieden, tenzij anders met Verkoper schriftelijk is afgesproken.
7.2 Ingeval van niet, niet tijdig en of niet volledige nakoming van het voormelde is de koper in gebreke en in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is verreist. In geval van verzuim is de koper aan verkoper over de dan aan verkoper verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel, indien dit meer is de wettelijke rente.
7.3 Bij verzuim zullen de hoofdsom, de rente over de hoofdsom, alle buitengerechtelijke kosten, alsmede alle overige kosten dadelijk opeisbaar worden.
7.4 Verkoper is steeds bevoegd, bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de koper, vooruitbetaling te verlangen, dan wel enige andere zekerheid van de koper te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichting. Indien aan bedoelde zekerheidsstelling door de koper niet wordt voldaan, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. De verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht op schadevergoeding.
7.5 Ingeval van verzuim zal de koper aan verkoper een vergoeding voor de buitenechtelijke kosten ter zake van rechtsbijstand verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.
7.6 Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering.

Eigendomsvoorbehoud:
8. Zolang de koper niet de volledige koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zeker heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor, met dien verstande dat de koper vanaf het moment van ter beschikking-stelling de aansprakelijkheid en het risico van het geleverde draagt. De koper is niet gerechtigd de goederen ten nadele van de verkoper te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen.

Reclames:
9.1 Reclames met betrekking tot de geleverde goederen kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze schriftelijk of binnen 8 dagen na levering aan verkoper zijn gemeld, onder een nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
9.2 Indien verkoper van oordeel is dat een klacht gegrond is, heeft hij het recht te zijner keuze het product te (laten) repareren, een schadeloosstelling in geld of tot nieuwe levering over te gaan.
9.3 Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.

Ontbinding:
10. Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij een aanmerkelijke wijziging van omstandigheden, zoals een surseance van betaling van koper, waardoor nakoming in redelijkheid niet meer van verkoper kan worden verlangd.

Toepasselijk recht:
11.Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden.